വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് No Cream Simple Fruit Salad

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ആർക്കും ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് No Cream Simple Fruit Salad

Yogurt Sugar Mango Grapes Orange Banana Tutty frutty Rose petals Cashew nus Dates Today, let’s make Christmas special fruit salad.. We are going to use curd for this recipe.. I’m using ready made yogurt.. You can use homemade curd as well. Make sure that the curd isn’t too sour.. I’m going to make mango flavoured […]

Read More »