English & Chinese Children Fruit Song – (Fun & Educational Learning Flash Card Video)

English & Chinese Children Fruit Song – (Fun & Educational Learning Flash Card Video)


Píngguǒ Xiāngjiāo Yēzi Méizi Xīguā Chéng Píngguǒ Xiāngjiāo Yēzi Méizi Xīguā Chéng È lí Pútáo Mùguā Liúlián Huáng lí Níngméng Liúlián Huáng lí Níngméng È lí Pútáo mùguā